Adatvédelmi irányelvek

A mecseki müzli adatvédelmi irányelvei.

Adatvédelem

A hírlevelek kiküldéséhez, a feliratkozók és előfizetők e-mail-címének nyilvántartásához, a cikkek közléséhez a mecseki müzli a Ghost platformot veszi igénybe, ami egyáltalán nem használ a felhasználók követésére alkalmas sütiket. A Ghost adatvédelmi irányelvei itt találhatóak. A feliratkozók és előfizetők e-mail-címeit (ha esetleg önkéntesen megadják, akkor a nevüket) csak a hírlevek kiküldése, a feliratkozás és az előfizetés adminisztrációja miatt kezeljük. Nem adjuk ki, nem értékesítjük azokat. Az adatok kezelője a mecseki müzli üzemeltetője, szerkesztője, az adatokat jogi és a szerződés miatti kötelezettségek miatt, annak időtartama alatt tároljuk.  

A feliratkozási és előfizetői viszony kezeléséhez a Stripe szolgáltatását vesszük igénybe. Az adatvédelmi irányelvei itt találhatóak. A fizetéssel kapcsolatos személyes adatokat a Stripe kezeli. A bankkártyás fizetéshez nem szükséges regisztráció, elég megadni az online vásárláshoz szükséges bankkártya adatokat, valamint egy működő e-mail-címet a Stripe által kiállított elektronikus nyugtához. A fizetéshez használható Apple Pay, Google Pay, illetve Amex, Mastercard vagy Maestro bankkártya, valamint Visa vagy Electron bankkártya. A bankkártya használatának a látogató részére nincsen felára.

Jogok

Az érintettnek, azaz feliratkozóknak és előfizetőknek joga van kérelmezni a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail-címre.  

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.  

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni. A fiókjában ezt Ön is megteheti.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.  

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.    

Jogorvoslat

Ha az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. A feliratkozók, előfizetők igényét polgári bíróság vagy a felügyeleti hatóság előtt is érvényesítheti.  Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármikor panasszal élhet az Adatkezelőnél, alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

Gűth Ervin ev  
Magyarország
7624 Pécs, Tiborc u. 28/2.
info@mecsekimuzli.com

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.  

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a magyarországi adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) is panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.  

A részletes törvényi rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) tartalmazza: eur-lex.europa.eu.  

Az mecsekimuzli.com adatkezelési gyakorlatáról tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését vagy törlését kezdeményezni az info@mecsekimuzli.com címen lehet. Az ide érkező kéréseket az Adatkezelő igyekszik azonnal, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni.

Adatkezelő adatai  

Neve: Gűth Ervin ev
Székhely: Magyarország 7624 Pécs, Tiborc u. 28/2.
Nyilvántartási szám: 37451285
Adószám: 66672946122
EU adószám HU66672946
E-mail cím: info@mecsekimuzli.com
Honlap: mecsekimuzli.com